پرداخت بیعانه

محصول جدید

پرداخت بیعانه برای سفارشات که پرداخت در محل انجام می گیرد:

بیعانه برای سفارشات با ارزش فاکتور

(کمتر از 2 میلیون تومان  1000000ریال)

(کمتر از 5 میلیون و بیش از 2 میلیون تومان  2*1000000 ریال )

( بیش از 5 میلیون تومان مبلغ 3*1000000 ریال )

می باشد.

جزئیات بیشتر

 
نقد و بررسی

پرداخت بیعانه از طریق درگاه بانک فراهم می باشد.در حال حاضر بیعانه برای کلیه سفارشات با فاکتورهای کمتر از 2 میلیون تومن  100000تومان برای فاکتورهای با ارزش کمتر از 5 میلیون و بیش از 2 میلیون تومان  200000تومان و بیش از 5 میلیون تومان مبلغ 300000 تومان می باشد بدیهی است مبلغ بیعانه از کل فاکتور کسر می شود.

نحوه پرداخت بیعانه به این صورت  می باشد که بعد از انتخاب کالا و خرید کالا مراحل خرید را انجام می دهید . در مرحله پرداخت : پرداخت بیعانه را انتخاب می نمایید . و طبق فرمول ارائه شده مبالغ 100 و 200 و 300 را بر اساس انتخاب تعداد کالای بیعانه که 100000 تومان می باشد انجام می دهید.

محصولات مرتبط:

اخیرا مشاهده شده

مقایسه 0